INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DOLCZEDO Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 365/313, 43-382 Bielsko-Biała.
  Tel. Tel. 605 971 412, email: info@dolczedo.pl
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz retencja:
 • Nawiązywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. RETENCJA: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia.
 • Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy. RETENCJA: do momentu rozwiązania umowy.
 • Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegającego na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy. RETENCJA: rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz na podstawie Ustawy o rachunkowości. RETENCJA: 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego.
 • Ściąganie należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegającej na utrzymaniu płynności finansowej. RETENCJA: do momentu pełnego rozliczenia.
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. RETENCJA: 6 lat lub do czasu zakończenia ewentualnych roszczeń.
 • Marketing usług/towarów obcych (partnerów), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na sprzedaży oraz promowaniu partnerów gospodarczych. RETENCJA: do momentu złożenia sprzeciwu.

3. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak Biuro Rachunkowe, z którymzawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy o pracę.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DOLCZEDO Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 365/313, 43-382 Bielsko-Biała.
  Tel. Tel. 605 971 412, email: info@dolczedo.pl
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Wybór kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 • W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane (dokumenty aplikacyjne) także w kolejnych procesach rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która może zostać w dowolnym momencie odwołana.
 • Dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie    6 ust. 1 lit. f) RODO,  tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać/przechowywać w związku z rekrutacją do czasu zakończenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata oraz przez okres możliwych roszczeń – do 6 miesięcy. W przypadku gdy wyrazisz zgodę na  wykorzystywanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji – do 12 miesięcy lub do wycofania zgody.

4. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby móc wziąć udział w rekrutacji.

INFORMACJA DLA KORESPONDUJĄCYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DOLCZEDO Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 365/313, 43-382 Bielsko-Biała.
  Tel. Tel. 605 971 412, email: info@dolczedo.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • Komunikacji oraz załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją, na podstawie
  6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 • Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – obrona interesów przedsiębiorcy.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać/przechowywać do czasu załatwienia sprawy związanej z prowadzoną korespondencją. W przypadku ewentualnych roszczeń przez okres nie dłuższy niż 6 lat.

4. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak Biuro Rachunkowe, z którymzawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest zatrudnienie pracownika lub prawidłowe wykonanie zadań pracodawcy.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DOLCZEDO Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 365/313, 43-382 Bielsko-Biała.
  Tel. 605 971 412, email: info@dolczedo.pl
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy;
 • realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –wzw. z Kodeksem Pracy oraz aktami wykonawczymi;
 • zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego, na podstawie art. 6 ust. lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zw. z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w zw. z Ustawą o rachunkowości i innych dot. podatków;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać/przechowywać w związku z:

 • realizacją zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy oraz z prawa pracy – przez okres 50 lub 10 lat od zakończenia stosunku pracy, w zależności od rozpoczęcia pracy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie z art. 94 pkt. 9b) Kodeksu Pracy;
 • zgłoszeniem osób do ubezpieczenia społecznego – przez okres 5 lat od zakończenia stosunku pracy;
 • prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej – przez okres 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego;
 • dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami – przez okres 6 lat od zakończenia współpracy.

4. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak Biuro Rachunkowe, z którym zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest zatrudnienie pracownika lub prawidłowe wykonanie zadań pracodawcy.

INFORMACJA DLA DOSTAWCÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DOLCZEDO Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 365/313, 43-382 Bielsko-Biała.
  Tel. Tel. 605 971 412, email: info@dolczedo.pl
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz retencja:
 • Nawiązywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegające na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności.

RETENCJA: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia.

 • Zawarcie i wykonanie umowy kupna, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy.

RETENCJA: do momentu rozwiązania umowy.

 • Składanie reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegającego na dbaniu o jakość dostaw.

RETENCJA: rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.

 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz na podstawie Ustawy o rachunkowości.

RETENCJA: 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego.

 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

RETENCJA: 6 lat lub do czasu zakończenia ewentualnych roszczeń.

3. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak Biuro Rachunkowe, z którymzawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Odwiedź nas

Cieszyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała

Zadzwoń do nas

+48 605 971 412

Skontaktuj się z nami

info@dolczedo.pl